Näin arvioimme käyttövoimien muuttuvan

AdobeStock_158618550.jpeg
 

Teknologian kehityksen myötä autoilu on jatkuvassa muutoksessa. Muun muassa ympäristö- ja ilmastotavoitteet ohjaavat kehityssuuntaa. Autoala on laatinut kaksi tiekarttaa, jotka hahmottavat, miten eri käyttövoimien kysyntä voi tulevaisuudessa kehittyä.

Tiekartan tavoitteena on muodostaa realistinen käsitys siitä, millä käyttövoimilla autokanta tulevaisuudessa liikkuu. Tiekartoissa on otettu huomioon useita tekijöitä, kuten eri teknologioiden kehitystä, saatavuutta, kustannuskehitystä sekä erilaisia yhteiskunnan ohjaustoimia. 

Kaksi käyttövoimatiekarttaa

Perusennuste

Perusennusteessa autojen ensirekisteröintikehitys jatkuu nykytilanteen suuntaisesti, ja liikenteen verotus ja hinnoittelu noudattavat myös nykyistä linjaa. Sähkö- ja kaasuautojen hankintaan ei tässä ennusteessa ole kuvattu uusia hankintakannusteita nykyisten lisäksi.

Täyssähköautojen kysynnän on ennakoitu kasvavan maltillisesti lähivuosina, mutta kysyntää rajoittaa vielä vuosiin 2023-2024 asti autojen saatavuus ja sähköautojen korkea hinta. Lataushybridien kysynnän on ennakoitu vilkastuvan selvästi jo lähivuosina – vuoteen 2025 mennessä niiden osuuden ensirekisteröinneistä on arvioitu kasvavan noin 16 prosenttiin, kun osuus viime vuonna oli noin 4 prosenttia. Sähköautojen kokonaismäärä vuonna 2030 olisi tällöin noin 360 000.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden ensirekisteröinneistä on arvioitu olevan noin 27 prosenttia vuonna 2025. Vuoteen 2030 mennessä vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden on ennakoitu kasvavan 42 prosenttiin. Myös bensiinin ja dieselin kysyntä jatkuu vakaana, mutta osuudet alenevat ja antavat tilaa vaihtoehtoisille polttoaineille.

 
Picture1.png
 

Autoalan ilmastostrategian mukainen tiekartta, joka kuvaa eri käyttövoimien osuutta ensirekisteröidyistä henkilöautoista.

Tässä tiekartassa on toteutettu osa Autoalan ilmastostrategian mukaisista toimenpiteistä, nimittäin autoveron vaiheittainen poistaminen ja erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen.

Autoveron poistaminen nopeuttaa autokannan kiertoa, mikä lisää merkittävästi uusien autojen ja erityisesti sähkö- ja kaasuautojen osuutta. Työsuhdeautojen hankintakannuste, jossa erittäin vähäpäästöisten autojen verotusta kevennetään, ohjaa omalta osaltaan uusien autojen valintaa. Vuonna 2030 täyssähköautoja on kannassa yhteensä 229 000 ja ladattavia hybridejä 350 000. Sähköautojen kokonaismäärä vuonna 2030 olisi tällöin noin 580 000.

Kaiken kaikkiaan Autoalan ilmastostrategian mukaisen tiekartan mukaisessa kehityksessä sähkö- ja kaasuautot yleistyvät nopeammin kuin perusennusteessa. Vuonna 2025 sähköautoja olisi jo 30,4 prosenttia ensirekisteröinneistä, kun taas perusennusteen mukaan niitä olisi vain 24,8 prosenttia. Vuoteen 2030 mennessä tiekarttojen väliset erot käyttövoimien jakaumassa katoavat.

Käyttövoimien kehitykseen vaikuttavat monet taustatekijät 

Eri käyttövoimien teknologioiden kehitykseen vaikuttavat merkittävästi päästöjen vähentämistavoitteet. EU:n tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. EU-komission ilmastostrategian tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali eli ns. nettonollapäästötaso vuoteen 2050 mennessä.  

Tämän saavuttamiseksi EU on asettanut myös autonvalmistajille tavoitteita, jotta autot olisivat tulevaisuudessa entistä vähäpäästöisempiä. Tavoitearvot koskevat EU-markkinoille saatettujen uusien henkilöautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä.

Valmistajille asetetut tavoitteet ovat lähtökohtaisesti tekniikkaneutraaleja, jotta uudet innovaatiot tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla päästöjen vähentämistä. EU:n valmistajille asettamat raja-arvot suosivat kuitenkin sähköautoja, sillä päästöarvot lasketaan vain ajon aikana tapahtuneesta kulutuksesta. Tämän vuoksi täyssähköautot, joiden päästöt syntyvät energian tuotannon yhteydessä, ovat tämän mittaustavan mukaan päästöttömiä.

Käyttövoimien kehitykseen vaikuttavat oleellisesti myös niiden kustannukset. Bensiini- ja dieselautot tulevat kallistumaan turvallisuutta ja pakokaasupäästöjä koskevien normien kehittyessä. Sähköautoista tulee edullisempia tekniikan kehittymisen myötä, ja ladattavien hybridien hinnan uskotaan laskevan dieselautojen alapuolelle ennen vuotta 2025. Sähköautojen hintaan vaikuttaa eniten akkuteknologian kehitys, jonka merkitys on suuri myös ajoneuvojen käyttösäteen ja siten niiden yleistymistodennäköisyyden kannalta.

Vetyautot ovat todennäköisesti vielä 2030-luvulla huomattavasti kalliimpia kuin bensiiniautot ja niiden yleistyminen edellyttää vielä monien teknisten muun muassa vedyn jakeluun ja saatavuuteen liittyviä ongelmia. Vedyllä oletetaan olevan suuri merkitys liikenteen tulevaisuuden energiaratkaisuna.

 
Sisältötoimisto Myy